Hľadať v systéme Crowdex...
{{=it.name}} {{~ it.experiments :experiment:i}}{{=experiment.title}}{{? it.experiments.length-1 != i }}, {{?}}{{~}}
{{=it.name}} {{~ it.users :user:i}}{{=user.fullname}}{{? it.users.length-1 != i }}, {{?}}{{~}}
{{=it.fullname}} {{=it.tasks}}, {{=it.last_activity}}
Zobraziť všetky výsledky

Podmienky používania

Ďakujeme za navštívenie našej webovej stránky (crowdex.fiit.stuba.sk, ďalej len „Stránka“). Pred prvým použitím služby Crowdex (ďalej len „Služba“) je dôležité, aby ste sa oboznámili s nasledujúcimi podmienkami a pravidlami:

 1. Všeobecné podmienky používania Služby,
 2. V závislosti od používania Služby Podmienky používania Služby pre autorov úloh alebo Podmienky používania Služby pre riešiteľov úloh,
 3. Pravidlá ochrany osobných údajov,
 4. Zásady používania súborov cookies.

Používaním služby Crowdex súhlasíte s uvedenými podmienkami používania a pravidlami.

Obsah

 1. O nás
 2. Prístup k webstránke
 3. Registrácia
 4. Súkromie a zdieľanie informácií
 5. Bezpečnosť
 6. Autorské práva
 7. Zmeny a doplnenia
 8. Záverečné ustanovenia

O nás

Služba Crowdex vznikla ako školský projekt v rámci predmetu Tímový projekt v ak. roku 2014/15 na Fakulte informatiky a informačných technológii. V rámci súťaže TP CUP 2015 sa umiestnil na druhom mieste. Ďalšie informácie môžete nájsť na pôvodnej stránke vývojového tímu.

Na vývoji a vylepšovaní pracuje pôvodný tím študentov v pozmenenom zložení aj naďalej, s cieľom uľahčiť manažment mikroúloh a poskytnúť možnosť zúčastniť sa ich riešenia širokému spektru ľudí.

Služba Crowdex je prevádzkovaná na serveroch Centra výpočtových a komunikačných služieb (CVKS) na Fakulte informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

V prípade potreby nás môžete kontaktovať elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára, prípadne poštou na adrese:

Crowdex
Fakulta informatiky a informačných technologií
Ilkovičova 2
842 16 Bratislava
Slovensko

Prístup k webstránke

 1. Prevádzkovateľ neručí za dostupnosť služieb a vyhradzuje si právo obmedziť alebo zrušiť používateľovi prístup.
 2. Prístup k Službe je poskytovaný v aktuálnej podobe („as is“), ktorá môže obsahovať chyby alebo nesprávne údaje. Službu používate na vlastné riziko.
 3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody a ujmy spôsobené používaním Služby, jeho výpadkom, alebo ukončením jeho činnosti.
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za chybný alebo nesprávny obsah údajov na Stránkach.

Registrácia

Používateľ sa pri registrácii zaväzuje:
 1. používať Službu len po dosiahnutí veku 13 rokov,
 2. uviesť iba úplné a pravdivé údaje,
 3. nevytvárať duplicitné účty,
 4. nevytvárať bez dovolenia účet za inú osobu,
 5. kontrolovať správnosť a aktuálnosť informácií v profile,
 6. používať Službu a konať v súlade s dobrými mravmi, so zákonmi Slovenskej republiky a legislatívou Európskej únie,
 7. nepoužívať Službu s cieľom spôsobenia škody, či akejkoľvek ujmy,
 8. nepokúšať sa o narušenie fungovania Služby s cieľom obmedzenia prístupu ostatných používateľov, neautorizovaného prístupu k informáciám, či realizovanie inej formy útoku voči Službe a jeho používateľom,
 9. nepoužívať vulgarizmy, hrubé výrazy, invektívy a osočovanie iných používateľov v príspevkoch v diskusii,
 10. nezahlcovať diskusiu rovnakými/podobnými, zavádzajúcimi, škodlivými, či nevyžiadanými príspevkami.

Súkromie a zdieľanie informácií

Vaše súkromie je pre nás veľmi dôležité, preto sme vypracovali Pravidlá ochrany osobných údajov, v ktorých sa dozviete, aké informácie zhromažďujeme a ako ich využívame.

Bezpečnosť

 1. Prevádzkovateľ používa rôzne technológie, mechanizmy a postupy s cieľom zabezpečenia Služby, no úplnú bezpečnosť Služby nemôže garantovať.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah stránok tretích strán, na ktoré vedú odkazy zo Stránok. Rovnako nenesie zodpovednosť za funkčnosť týchto odkazov.
 3. Prevádzkovateľ nikdy nežiada používateľov o poskytnutie prihlasovacích údajov za akýmkoľvek účelom.
 4. Používateľ je zodpovedný za bezpečnosť svojich prihlasovacích údajov, ktoré neposkytuje iným osobám.

Autorské práva

 1. Prevádzkovateľ je vlastníkom autorských práv k materiálom (fotografie, obrázky, zdrojové kódy, a pod.) nachádzajúcim sa na Stránkach, pokiaľ nie je uvedené inak.
 2. Používateľ v prípade pridania fotografie, obrázku alebo iného materiálu (ďalej len „Materiál používateľa“) deklaruje, že je vlastníkom autorských práv k Materiálu používateľa, alebo je oprávnený Materiál používateľa používať.
 3. Používateľ súhlasí s použitím Materiálu používateľa na Stránkach a prípadným poskytnutím Materiálu používateľa tretím osobám (napr. riešiteľom úlohy).
 4. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah, ktorý pridávajú používatelia (uvedené informácie, Materiály používateľa alebo príspevky v diskusii).
 5. Názvy spoločností, firiem a produktov zobrazené na Stránkach môžu byť ochrannými známkami alebo servisnými známkami príslušných vlastníkov.

Zmeny a doplnenia

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť obsah Stránok bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto podmienky upraviť alebo zmeniť.

Záverečné ustanovenia

V prípade, že nesúhlasíte s uvedenými podmienkami používania, môžete požiadať o zrušenie vášho používateľského účtu. Zároveň sa zaväzujete ukončiť používanie Služby bez nároku na akékoľvek odškodné.

Aktualizované dňa: 1. júna 2016
- Crowdex -

Podmienky používania služby Crowdex (ďalej len „Služba“) pre autorov úloh (ďalej len „Autor“) sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných podmienok používania Služby. Používaním Služby súhlasíte s uvedenými podmienkami.

Obsah

 1. Zadávanie úloh
 2. Odmeny

Zadávanie úloh

 1. Prevádzkovateľ Služby negarantuje dostupnosť úloh v Službe.
 2. Prevádzkovateľ Služby nie je zodpovedný za obsah úloh.
 3. Autor pridaním úlohy do Služby potvrdzuje, že je oprávnený vykonávať činnosti spojené s organizáciou, sprostredkovaním a realizáciou úlohy prostredníctvom Služby.
 4. Autor je povinný poskytnúť pravdivé informácie o účele úlohy, použití získaných výsledkov a materiálov od participantov a akékoľvek iné informácie, ktoré musí participant odsúhlasiť pred účasťou na riešení úlohy.
 5. Autor úlohy môže obmedziť účasť na riešení úlohy na základe rôznych kritérií (napr. vek, pohlavie, znalosti, a pod.). Prevádzkovateľ Služby negarantuje pravdivosť informácií uvedených v profile používateľa. Výnimku predstavujú znalosti získané na základe absolvovaných predmetov na FIIT STU, ktoré sú získavané v spolupráci s Akademickým informačným systémom (AIS).
 6. Autor pridaním úlohy do Služby potvrdzuje, že materiály súvisiace s úlohou neporušujú autorské práva tretích strán, prípadne má právo s takýmito materiálmi disponovať.
 7. Autor nesmie publikovať urážlivé, škodlivé, nenávistné, alebo inak nevhodné úlohy. Pri vytváraní úlohy sa autor zaväzuje riadiť zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie a dbať na dodržiavanie dobrých mravov.

Odmeny

 1. Riešením úloh a pridelením odmeny nevzniká zamestnanecký vzťah medzi participantom a autorom úlohy.
 2. Prevádzkovateľ Služby nenesie zodpovednosť za odovzdané výsledky od participantov. Autor je povinný skontrolovať, či odovzdané výsledky spĺňajú jeho požiadavky.
 3. Autor rozhoduje o prijatí/odmietnutí výsledkov od participanta a pridelení odmeny. V prípade odmietnutia výsledkov je Autor povinný uviesť dôvod odmietnutia, prípadne požiadavku na prepracovanie. O odmietnutí výsledkov je participant informovaný a má možnosť výsledky prepracovať do ukončenia úlohy.
 4. Autor sa zaväzuje posudzovať odovzdané výsledky objektívne. V prípade zistenia neoprávneného odmietnutia výsledkov môže Prevádzkovateľ pristúpiť k obmedzeniu/zablokovaniu používateľského účtu Autora.
 5. Autor sa zaväzuje odovzdať sľúbenú odmenu participantom úlohy. Odovzdanie odmeny prebieha výhradne medzi participantom a autorom úlohy. Prevádzkovateľ Služby nezodpovedá za akékoľvek škody alebo ujmy. V prípade problémov má možnosť používateľ nahlásiť vzniknutý problém prevádzkovateľovi Služby, ktorý môže zablokovať používateľský účet strane porušujúcej Podmienky používania.
 6. Vlastníkom autorských práv k odovzdaním výsledkov je participant, pokiaľ sa obe strany nedohodnú inak. Autor je povinný uistiť sa, že pred použitím výsledkov má potrebné práva, licencie, alebo súhlas participanta.

Podmienky používania služby Crowdex (ďalej len „Služba“) pre riešiteľov úloh (ďalej len „Participant“) sú neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných podmienok používania Služby. Používaním Služby súhlasíte s uvedenými podmienkami.

Obsah

 1. Riešenie úloh
 2. Odmeny

Riešenie úloh

 1. Prevádzkovateľ Služby negarantuje dostupnosť úloh v Službe.
 2. Prevádzkovateľ Služby nie je zodpovedný za obsah úloh.
 3. Účasť na riešení úloh je dobrovoľná. Používateľ má možnosť kedykoľvek sa zapojiť do otvorených úloh, a tiež z riešenia úlohy kedykoľvek odísť. Pri opustení úlohy Participant nemá nárok na získanie prípadnej odmeny za riešenie úlohy od autora úlohy.
 4. Účasť na riešení úloh môže byť podmienená poskytnutím dodatočných informácií o používateľovi (napr. vek, dosiahnuté vzdelanie) a splnením podmienok účasti, ktoré stanovil autor úlohy.
 5. Účasť na riešení úloh nie je vymáhateľná. Autor úlohy má plnú moc pri určovaní participantov svojej úlohy.
 6. Participant je povinný odovzdať požadované výsledky v stanovenom termíne a v akceptovateľnej kvalite. V opačnom prípade môže autor úlohy rozhodnúť o znížení, resp. nepridelení odmeny.
 7. Participant nesmie odovzdať urážlivé alebo inak nevhodné výsledky. Pri odovzdaní výsledkov sa zaväzuje riadiť zákonmi Slovenskej republiky a Európskej únie a dbať na dodržiavanie dobrých mravov.
 8. Participant odovzdaním výsledkov potvrdzuje, že sú výsledkom jeho práce a neporušujú autorské práva tretích strán. Držiteľom autorských práv pre odovzdané výsledky je participant.

Odmeny

 1. Účasť na riešení niektorých úloh môže byť odmenená autorom úlohy. Autor úlohy rozhoduje o prijatí/odmietnutí výsledkov od participanta a pridelení odmeny.
 2. Odovzdanie odmeny prebieha výhradne medzi participantom a autorom úlohy. Prevádzkovateľ Služby nezodpovedá za akékoľvek škody alebo ujmy. V prípade problémov má možnosť používateľ nahlásiť vzniknutý problém prevádzkovateľovi Služby, ktorý môže zablokovať používateľský účet strane porušujúcej Podmienky používania.
 3. Riešením úloh a pridelením odmeny nevzniká zamestnanecký vzťah medzi participantom a autorom úlohy.
 4. Niektoré odmeny môžu podliehať zdaneniu podľa zákona. Za zdanenie je zodpovedný príjemca odmeny.